top of page

Kính Mời Tham Gia vào Bản Nghiên Cứu (research)

 

Đề Tài: Phân tích thần học thực nghiệm về cảm nghiệm đau khổ và liệu ứng chữa lành tâm linh cho người tị nạn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 

Muc đích: đây là một nghiên cứu về những cảm nghiệm đau khổ như là nạn nhân của chiến tranh, trong cuộc sống và về đời sống đức tin, các việc đạo đức, cộng đồng đức tin, các nghi thức tôn giáo và văn hóa của người Việt Nam. Chúng tôi đã hoàn tất việc sưu tầm nghiên cứu qua các luận thuyết dựa trên các tài liệu( sách, báo, video, audio, văn kiện giáo hội.) Tuy nhiên sự nghiên cứu này mang tính cách thực nghiệm (practical) nên cần có những lời chứng qua các nhân chứng sống đã từng trải nghiệm về sự đau khổ cũng như những thử thách trong đời sống đức tin của người Kito hữu Việt Nam. Sự tham gia của quý vị sẽ giúp cho bản nghiên cứu này mang lại ích lợi cho nhiều người khác chưa trải nghiệm hoặc đã trải nghiệm về đau thương và niềm tin vào tôn giáo.

 

Nếu quý vị đồng ý tham gia, trước tiên xin trả lời những câu hỏi trong bản hướng dẫn phỏng vấn(Suffering Coping Interview Guide). Bản hướng dẫn phỏng vấn được viết bằng song ngữ nên quý vị có thể trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Sau khi nhận được bản trả lời của quý vị, chúng tôi có thể sẽ liên lạc với các vị để biết thêm chi tiết hơn cho bản nghiên cứu này. Những thông tin của quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

 

LM Bùi Phong

 

 

Dt: 979-676-6068

Email: pbui2009@gmail.com

 

Lưu Ý: quý vị có thể gởi cho tôi theo hộp thư sau:

 

Rev. Phong Bui

18640 FM 1488 Ste A258

Houston TX 77354

Letter of Invitation to Join the Research

 

You Are Invited to Participate in the Research

 

Subject: A THEOLOGICAL REFLECTION OF SUFFERING EXPERIENCES AND COPING PROCESSES OF VIETNAMESE CATHOLIC IMMIGRANTS IN THE USA

 

Purpose: The purpose of this study is to reflect on the suffering experienced as victims of war in the life of the Vietnamese faith, spiritual activities, faith community, religious rites, and culture. We have completed the theology reflection research based on documents (books, newspapers, videos, audio, and ecclesiastical documents). However, this research is practical in nature, so it is necessary to have testimonies from living witnesses who have experienced suffering as victims of war, as well as challenges in the faith life of Vietnamese Christians. Your participation will help make this study beneficial to many others who might have experienced grief.

 

If you agree to participate, please first answer the questions in the Suffering Coping Interview Guide. The interview guide is bilingual, so you can answer in English or Vietnamese. Once we receive your responses, we may contact you for further information. [BE REST ASSURED, THE CONTENTS OF INTERVIEW AND YOUR PERSONAL INFORMATION WILL BE KEPT CONFIDENTIAL] Thank you very much.

 

 

Rev. Bui Phong

 

 

Tel: 979-676-6068

Email: pbui2009@gmail.com

 

Note: you can send information to me at the following address:

 

Rev. Phong Bui

18640 FM 1488 Ste A258

Houston TX 77354

Những Mẫu Đơn Ứng Dụng Khi Tham Gia Vào Bản nghiên Cứu (Application Forms)

Những câu hỏi hướng dẫn khi tham gia vào bản nghiên cứu (Suffering Coping Interview Guide)

Xin quý vị bấm vào đường link sau đây để trả lời các câu hỏi bằng song ngữ (tiếng Việt hoặc tiếng anh)

Suffering Coping Interview Guide

Bản thỏa thuận tham gia

Khi quý vị đồng ý tham gia vào bản nghiên cứu này, xin đọc và ký tên vào bản thỏa thuận sau:

Bản thỏa thuận tham gia

Câu hỏi nghiên cứu chính 

Câu hỏi nghiên cứu chính

Sau khi nhận được bản thỏa thuận tham gia và những câu trả lời theo bản hướng dẫn và để câu chuyện của quý vị được bảo mật và mang tính chất khách quan, chúng tôi sẽ nhắn tin cho quý vị trong group email: ncresearch2022@gmail.com Password: saigon1954. Quý vị có thể trả lời bằng thư gởi về hộp thư:

Rev. Phong Bui

18640 FM 1488 Ste A258

Houston TX 77354

Hoặc bằng cuộc phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại: 979-676-6068.

bottom of page