top of page

Video

ĐHY Nguyễn Văn Thuận - Đời Tù Đầy

Đời tù đày (ĐHY F.x Nguyễn Văn Thuận).mpg

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 1

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 2

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 3

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 4

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 5

 

ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận với Giới Trẻ

ĐHY Nguyễn Văn Thuận và giới trẻ 1/5

ĐHY Nguyễn Văn Thuận và giới trẻ 2/5

ĐHY Nguyễn Văn Thuận và giới trẻ 3/5

ĐHY Nguyễn Văn Thuận và giới trẻ 4/5

ĐHY Nguyễn Văn Thuận và giới trẻ 5/5

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P6

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P7

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P8

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P9

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P10

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P11

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P12

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P13

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P14

 

Thập Đại Thành Công tập 1

Thập Đại Thành Công tập 2

Thập Đại Thành Công tập 3

Thập Đại Thành Công tập 4

Thập Đại Thành Công tập 5

Thập Đại Thành Cộng tập 6

Thập Đại Thành Công tập 7

Thập Đại Thành Công tập 8

Thập Đại Thành Công tập 9

Thập Đại Thành Công tập cuối

 

DiSảnTinhThần của ĐHY.PX.NguyễnvănThuận

Đường Hy Vọng - Linh đạo của Đức Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 2 7

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 3 7

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 4 7

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 5 7

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 6 7

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 7 7

 

Công Lý & Hòa Bình , 13 năm tù Cộng Sản cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận 

 

Bài Giảng của Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận

 

ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận - Con với Mẹ

Giáo xứ Chánh tòa Sài gòn & Đức Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận (suu tam)

 

Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

Lễ Giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 17 4 1928 16 9 2002

 

bottom of page